banner mới

SỔ TAY AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG NHÀ THẦU

I.Mụđích:

- Là tiêu chuẩn an toàn và môi trường và sc khe nghề nghip ca công ty Cổ Phần Xi Măng Sông Gianh. Đảm blao động an toàn , sc khe và môi trường làm vic tốt.

II. Phạm vi hướng dẫn:

- Sổ tay này của công ty Sông Gianh dùng cho tất cả các nhà thầu hợp tác,làm việc, thi công tại Sông Gianh. Sổ tay này là một tài liệu ví như một điều khoảng trong hợp đồng với nhà thầu để đảm bảo an toàn và môi trường làm việc tốt. Nhà thầu phải tiềm hiểu và thực hiện tốt.

III. Mc tiêu về an toàn và vệ sinh môi trường:

- Không có bất kì ri ro và tai nn nào sy ra.
- Không có khi
ếu ni về môi trường từ các công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước và cộng đồng.

Chi tiết sổ tay tại đây.