ga('create', 'UA-86916407-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');
banner mới

QUY TRÌNH QUẢN LÍ AN TOÀN NHÀ THẦU

QUY ĐỊNH CHUNG
1.    Mục đích
-    Quy trình này được áp dụng nhằm mục đích để thống nhất trong toàn bộ Công ty về việc kiểm soát an toàn khi Nhà thầu vào thực hiện công việc tại Nhà máy Xi măng Sông Gianh.
2     Phạm vi áp dụng
-    Quy trình này được áp dụng đối với tất cả Cán bộ công nhân viên Nhà máy, Nhà thầu vào thi công các gói thầu trong phạm vi của Nhà máy.
3     Soạn thảo, xem xét và phê duyệt:
-    Văn bản này do Ban an toàn và Môi trường soạn thảo, đại diện Lãnh đạo Công ty soát xét và Giám đốc Công ty phê duyệt ban hành.
-    Việc soạn thảo, soát xét, sửa đổi, phê duyệt, ban hành, thu hồi, huỷ bỏ văn bản này phải tuân thủ các quy định của Quy trình kiểm soát tài liệu.
4     Trách nhiệm:
-    Tất cả mọi cá nhân, tập thể làm việc tại Công ty Cổ Phần xi măng Sông Gianh và Nhà thầu phụ.
-    Ban AT&MT có trách nhiệm kiểm tra các Phòng/Ban/Phân xưởng và Nhà thầu về việc tuân thủ quy trình này. Đào tạo và hướng dẫn cán bộ công nhân viên Nhà máy thực hiện đúng theo yêu cầu của quy trình.
-    Phòng/Ban/Phân xưởng thực hiện việc ký kết hợp đồng và làm việc với nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn Nhà thầu thực hiện các bước theo đúng Quy trình này. 
-    Phòng/Ban/Phân xưởng quản lý Nhà thầu có trách nhiệm giám sát chất lượng thi công, an toàn trong suốt quá trình Nhà thầu thi công tại Nhà máy.
-    Đại diện Lãnh đạo Công ty: Đảm bảo cho văn bản này luôn được tuân thủ.

Chi tiết tải về Quy trình quản lí an toàn nhà thầu tại đây!

Danh sách đào tạo nhà thầu

Bảng đăng ký nhà thầu thi công

Bảng phân tích rủi ro và cấp phép làm việc

Biện pháp thi công

Biểu mẫu biện pháp an toàn và bảo vệ môi trường

Phiếu đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn an toàn sau khi hoàn thành

Phiếu kiểm tra  an toàn và môi trường khu vực thi công nhà thầu

Đánh giá nhà thầu